18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Strona Główna

Głównym celem powstania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych jest odciążenie dowódców jednostek od zadań finansowo – gospodarczych umożliwiając im skupienie wysiłku na szkoleniu i przygotowaniu do realizacji zadań. Dzięki oddzieleniu funkcji logistycznej od operacyjnej, Wojskowe Oddziały Gospodarcze mają możliwość na pełną profesjonalizację potencjału logistycznego i skuteczne wykorzystanie go w sprawnym i profesjonalnym zabezpieczaniu jednostek i instytucji wojskowych. Usprawnia to także działania dowódców jednostek operacyjnych.

Następstwem wspomnianych zmian jest sformowanie na podstawie Rozkazu Nr Z-184/Org. Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rozkazu Nr Z-22/Org. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 4 kwietnia 2014 roku - 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie, któremu Zarządzeniem Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2014 roku nadano statut jednostki budżetowej. Siedzibą 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego jest miasto Wejherowo.

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest jednostką logistyczną podporządkowaną pod 1 Regionalną Bazę Logistyczną w Wałczu i od dnia 1 września 2014 roku przejął odpowiedzialność za zabezpieczenie finansowo – logistyczne jednostek oraz instytucji wojskowych będących w dotychczasowym rejonie zaopatrywania Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW.

 

Główne zadania 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego:

 

- utrzymanie gotowości bojowej i mobilizacyjnej;

- zabezpieczenie materiałowe;

- zabezpieczenie techniczne;

- zabezpieczenie medyczne;

- zabezpieczenie finansowe (wraz z realizacją zamówień publicznych);

- zabezpieczenie infrastruktury wraz z zabezpieczeniem ppoż.;

- zabezpieczenie lotniczo-techniczne;

- zabezpieczenie sprzętu łączności i informatyki;
- ochrona i obrona obiektów;
- obsługa administracyjno - biurowa;
- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Informacja na temat dziedziczonych tradycji i sal tradycji.


Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana bez uprzedniego zezwolenia

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych